Mỗi người có một thói quen khác nhau. Đặc biệt mỗi người có một lý do thức đêm chẳng ai giống ai cả. Người thì thức đêm vì