Trước khi một trận đấu bóng đá được diễn ra thì chẳng ai có thể biết được kết quả của nó trừ khi là nó đã được sắp